За Нас

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАКОН за радиото и телевизията

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на

потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.


 

По Чл. 7. 1.  „АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201950687, със седалище и адрес на управление в град София, бул."България" №81 В, ет. 2, офис 5 , представлявано от Илиана  Беновска, излъчващо обществено-политическа програма „Радио К2" на 93.9 FM

Контакти :

http://www.radiok2.bg

тел. 02/ 9461718

E-mail radiok2benovska@gmail.com

 

По Чл. 7. 2. Контакти

 

 

http://www.cem.bg/

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg


Главен секретар:
Борислав Шабански - тел: 02/9708812

Директор „Специализирана администрация":
Антоанета Лозенска-Тодорова - тел: 02/9708836

Главен юрисконсулт „Специализирана администрация":
Емилия Станева - тел: 02/9708835

Главен инспектор „Специализирана администрация":
Емилия Радева - тел: 02/9708845

Директор „Обща администрация":
Румян Петров - тел: 02/9708840

Началник отдел „Бюджет и финанси":
Спаска Янева - тел: 02/9708833

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността":
Мариана Андреева - тел: 02/9708813

Старши експерт „Организационни дейности и външни връзки":
Цветана Дончева - тел: 02/9708810

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

 

 

 

Тарифа за 2019 година

 

Платени:

-        Излъчване на живо на събития, пресконференции, интернетчат  и др. - 1 200 лева

-        Собствено тематично предаване  до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева

-        Излъчване на клипове -280 лева

-      Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева

-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева


Безплатни бонуси:

-        Изработка на клипове, визитки, послания

-        Повторения на излъченото 

-        Тематични дискусии със слушатели

-        Предоставяне на материалите от ефира

-        Качване на звук и текст на сайта на радиото

-        Разпространение по агенции и медии

-        Организация на пресконференции

-        Излъчване он лайн


Цените са без ДДС

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

 

ТАРИФА

На предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019 г. едни и същи условия и цени

 

Платени:

-        Излъчване на живо на събития, пресконференции, интернетчат  и др. - 1 200 лева

-        Собствено тематично предаване  до 10 минути  - 1 200 лева

-        Излъчване на ПР планировки -1  800 лева

-        Излъчване на клипове -280 лева

-      Излъчване на програми, обръщения , призиви, съобщения за събития , декларации, предварителни анонси, хроники, новини -  800 лева

-        Организация,  излъчване и  участие в  дебати  - 1 800 лева


Безплатни бонуси:

-        Изработка на клипове, визитки, послания

-        Повторения на излъченото 

-        Тематични дискусии със слушатели

-        Предоставяне на материалите от ефира

-        Качване на звук и текст на сайта на радиото

-        Разпространение по агенции и медии

-        Организация на пресконференции

-        Излъчване он лайн

 

Пакетни отстъпки по редакционна преценка


 

Цените са без ДДС

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма "РАДИО К2" , FM 93.9

сайт www.radiok2.bg

адрес за кореспонденция София, ул. „Сан Стефано"18, ет.1,ап.1

Контакти: тел. 00 359 888451798 

e-mail: radiok2benovska@gmail.bg bucifal@abv.bg  benovskapita@abv.bg

ю.л. държател на лицензията - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД, идентификационен номер 201950687, представлявано от управителя Илиана Беновска

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


И Н Ф О Р М Ц И Я

за договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019г.  - „ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ" на 26 МАЙ 2019г. (на основание чл. 180, ал. 1, от Изборния кодекс на Република България)


Наименование на партия, коалиция, инициативен комитет или друг контрагент:

 

Предмет на договора:

 

Срок на договора:

 

Медия:

Обща стойност:             (в лева без ДДС)

ПП ГЕРБ

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019 г.


24.05.2019г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

8 333,33 лв


Аргент 2002 ООД ( ПП ДПС)

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019 г.


24.05.2019г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

10 000,00 лв


ПП ВМРО БНД

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019 г.

24.05.2019г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

4 960,00 лв

Медиа Планинг Груп ООД ( ПП Воля)

Предоставяне на време за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019 г. 24.05.2019г.

Обществено-политическа програма

Радио К2

4 960,00 лв Към дата 02.05.2019 г., "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД,  , има сключени договори за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Европейски парламент 2019г.

При сключване на договори, ще публикуваме информация на интернет страницата на Програма "РАДИО К2" в тридневен срок от подписването им.

 

Беновска: Радев и Нинова, ако Борисов каже, като Делон: „Никой не може да оспорва кариерата ми”, как ще отговорите?

Беновска: Радев и Нинова, ако Борисов каже, като Делон: „Никой не може да оспорва кариерата ми”, как ще отговорите?

Беновска пита в неделя, 19 май 2019 г., в 17 часа следобед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?